Μεταπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικό Σεμινάριο: "Αναζήτηση Βιβλιογραφίας / Συγγραφή Εργασιών" - δεύτερη συνάντηση 29/10/2021

 

 

Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη (29/10/2021) του Σεμιναρίου  "Αναζήτηση Βιβλιογραφίας / Συγγραφή Εργασιών" θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα , στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a214e79ff60b34fcda7e543d5edb447c7%40thread.tacv2/1635139441087?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2265f63fc4-d861-45eb-aaac-de8e1ec403e8%22%7d

(Για τη διατήρηση του δικαιώματος συνέχισης των σπουδών τους στο ΠΜΣ, όλοι οι φοιτητές και των δύο ειδικεύσεων οφείλουν να παρακολουθήσουν τρία τρίωρα σεμινάρια για την «Αναζήτηση Βιβλιογραφίας - Συγγραφή Εργασιών» στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές δεν βαθμολογούνται για την απόδοσή τους στα σεμινάρια αυτά, η παρακολούθηση τους όμως είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη βαθμολόγησή τους στα έξι μαθήματα που οφείλουν να επιλέξουν στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους.)

(αναλυτικότερα στον Οδηγό Σπουδών σ. 14)