Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ)

 

 

ΕΘΑΑΕ Πιστοποιημένο ΠΠΣ

Εισαγωγή

Το κείμενο της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου αποτελεί μια δήλωση αρχών, σκοπών και στόχων, διαδικασιών και αποτελεσμάτων τα οποία δεσμεύεται το Τμήμα να εφαρμόζει/υλοποιεί με σκοπό την διαρκή διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του αποστολής.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου και αποτελεί οργανικό της μέρος.

Αποστολή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας είναι η μελέτη και έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και της Νεότερης Ιστορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική κοινωνιολογία και τη συγκριτική πολιτική ανάλυση, στην κοινωνική και πολιτική θεωρία, στην πολιτική φιλοσοφία, στις θεωρίες της δημοκρατίας και του κράτους, στα πολιτικά και κομματικά συστήματα, στη συγκρότηση και λειτουργία των πολιτικών θεσμών, εθνικών και ευρωπαϊκών, στη δημόσια πολιτική και πολιτική οικονομία, καθώς και στη νεότερη και σύγχρονη παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία.

Στόχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και την κριτική μελέτη του πολιτικού φαινομένου και της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Η πολιτική επιστήμη και η νεότερη και σύγχρονη ιστορία, η κοινωνική και πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, η πολιτική οικονομία και το δημόσιο δίκαιο εντάσσονται ως ιδιαίτερες αλλά αλληλοσυνδεόμενες πειθαρχίες στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Παράλληλα με την εξειδικευμένη γνώση, επιδιώκονται διεπιστημονικές συνθέσεις σε συγκεκριμένες θεματικές και γεωγραφικές ενότητες που επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση των σύγχρονων προβλημάτων.

Το Τμήμα εστιάζει ειδικότερα σε: ελληνικές /ευρωπαϊκές/ βαλκανικές /οθωμανικές σπουδές, πολιτική και εκλογική συμπεριφορά, συγκρουσιακή πολιτική και κινήματα, οικονομία και πολιτική, δίκαιο και πολιτική, μειονοτικές ομάδες, πολιτική και κοινωνική ιστορία, δημόσια ιστορία, οικονομική ιστορία, σύγχρονες ιδεολογίες και φιλοσοφικά ρεύματα. Επίσης, μελετά τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης, τις μεταναστευτικές και προσφυγικές μετακινήσεις και άλλα ζητήματα που απασχολούν το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Το Τμήμα για να εκπληρώσει την αποστολή του και τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του στόχους δεσμεύεται σε θεμελιώδεις αρχές που έχουν να κάνουν με:

•    την ακαδημαϊκή ελευθερία στην εκπαιδευτική διαδικασία και την έρευνα, καθώς και την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών,
•    τις μεθοδολογίες και μεθόδους συγκρότησης του επιστημονικού λόγου,
•    την ακαδημαϊκή δεοντολογία, τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης,
•    την αξιοκρατία και την αμεροληψία,
•    τον διάλογο ως μέσο για την συγκρότηση συναινέσεων και τον σεβασμό στην ελευθερία και τα δημοκρατικά ιδεώδη,
•    την διαφάνεια και την λογοδοσία,
•    τον επαγγελματισμό,
•    την φοιτητοκεντρική παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης,
•    τον σεβασμό στη διαφορετικότητα,
•    την άρση εμποδίων που δημιουργούν αποκλεισμό ή μειωμένες ευκαιρίες μάθησης
•    την κοινωνική ευθύνη όσον αφορά το έργο του Τμήματος και τα αποτελέσματά του.

Οι θεμελιώδεις αυτές αρχές καθοδηγούν δεσμευτικά τη στρατηγική του Τμήματος για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας που αναγνωρίζει και προωθεί την διασφάλιση της ποιότητας στην εκπλήρωση της αποστολής του γενικά και ειδικότερα των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του στόχων και τόσο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) όσο και του μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου σπουδών που προσφέρει.

Σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι η διαρκής διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του αποστολής στη βάση των θεμελιωδών αρχών που περιγράφονται παραπάνω.

Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας του ΠΠΣ στο Τμήμα συντονίζονται και πραγματοποιούνται με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται με την Πρόεδρο και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τη Γραμματεία του Τμήματος, τη ΜΟΔΙΠ και στελέχη της Επιτροπής Ερευνών για την επιτέλεση του έργου της.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται στους ακόλουθους άξονες και θέτει συγκεκριμένες προτεραιότητες, διαδικασίες και κριτήρια αποτίμησης.

 

Καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης και διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ

Η καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ εξασφαλίζεται μέσα από την εφαρμογή σαφώς προσδιορισμένων κριτηρίων αποτίμησης και διαδικασιών ανασκόπησης και αναθεώρησης του ΠΠΣ.

Την ευθύνη έγκρισης του ΠΠΣ έχει η Συνέλευση του Τμήματος. Το εγκεκριμένο ΠΠΣ αποτελεί την βάση του ετήσιου Οδηγού Σπουδών ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Τμήματος και περιλαμβάνει σαφείς πληροφορίες ως προς τα σημεία στα οποία τυχόν ανανεώθηκε σε σχέση με το ΠΠΣ του έτους που πέρασε.

Το ΠΠΣ μπορεί να τροποποιείται ανά έτος ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνονται ή τις συνθήκες που προκύπτουν (π.χ. με βάση τον αριθμό των διδασκόντων, που μπορεί να αλλάζει ανά έτος ή ακόμα και εξάμηνο ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση –π.χ. ΕΣΠΑ, θέσεις π.δ. 407). Η τακτική αναθεώρηση του ΠΠΣ γίνεται κάθε 3 έτη (συνήθως Ιούνιο/Ιούλιο, πριν από την έναρξη του νέου ακ. έτους).

Την ευθύνη για την σύνταξη προτάσεων πολιτικής και παρακολούθησης της υλοποίησής τους γύρω από την αναθεώρηση και γενικότερα βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ έχει η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΠ). Η ΕΠΠ ορίζεται ύστερα από ψηφοφορία από τη Συνέλευση του Τμήματος και έχει θητεία 3 ετών. Η ποιότητα του ΠΠΣ αξιολογείται ξεχωριστά μέσα στα πλαίσια της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης της ΟΜΕΑ.

Η ΕΠΠ για την επιτέλεση του σκοπού της λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη της τις παρατηρήσεις και προτάσεις των τακτικών εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων αξιολόγησης του Τμήματος που αφορούν το ΠΠΣ και τις παρατηρήσεις και προτάσεις των φοιτητικών οργάνων, σε συνεργασία με την ΟΜΕΑ του Τμήματος και την ΜΟΔΙΠ.

Η ΕΠΠ συνεργάζεται με και συντονίζει το έργο των τριών Τομέων του Τμήματος για να καταλήξει στις προτάσεις της προς τη Συνέλευση του Τμήματος, τόσο κατά την ετήσια ανασκόπηση του ΠΠΣ, όσο και κατά την διαδικασία τακτικής αναθεώρησής του ανά τρία έτη. Οι Τομείς του Τμήματος ως αρμοδιότερο όργανο έχουν την ευθύνη για:

•    την σύνταξη του καταλόγου των προτεινόμενων μαθημάτων του κάθε Τομέα που απαρτίζουν το ΠΠΣ,
•    τη συνοχή και συμπληρωματικότητα του συνόλου των μαθημάτων,
•    τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
•    το περιεχόμενό τους,
•    τις μεθόδους,
•    τις εβδομαδιαίες ενότητες,
•    την βιβλιογραφία και
•    τις μεθόδους εξέτασης.

Παράλληλα η ΕΠΠ για την σύνταξη των προτάσεών της λαμβάνει υπόψη της τις αξιολογήσεις των φοιτητών σε κάθε μάθημα του ΠΠΣ και τις απόψεις που κατατίθενται από τα συλλογικά όργανα των φοιτητών. Επίσης επιδιώκει να λαμβάνει ανατροφοδότηση από σχετικούς εξωτερικούς φορείς, όπως είναι επιστημονικές ενώσεις, φορείς πρακτικής άσκησης, κτλ, σχετικά με τις ανάγκες για μαθησιακά αποτελέσματα που αυτοί κρίνουν ως σημαντικά στην αγορά εργασίας και στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η εισήγηση της ΕΠΠ για την αναθεώρηση του ΠΠΣ κάθε τρία έτη περιλαμβάνει:
•    απολογισμό των αποτελεσμάτων που προέκυψαν την περίοδο των 3 ετών που μεσολάβησε από την τελευταία αναθεώρηση του ΠΠΣ (επίτευξη στόχων, αδυναμίες, κτλ),
•    αιτιολογική έκθεση αναθεώρησης του ΠΠΣ, που περιλαμβάνει στρατηγικό σχεδιασμό βασισμένο σε ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), στόχους, προτεραιότητες και κατά το δυνατόν μετρήσιμα κριτήρια αποτίμησης, σχέδιο υλοποίησης και μηχανισμούς παρακολούθησης της υλοποίησής τους.

 

Προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου σε σχέση με την επιστήμη και την αγορά εργασίας

Το Τμήμα δεσμεύεται ότι:

•    η εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και ιδιαίτερες ικανότητες των φοιτητών και στοχεύει στην διαρκή ανάπτυξη της επιστημονικής επάρκειας και της προσωπικότητάς τους,
•    η εκπαιδευτική διαδικασία προάγει φοιτητοκεντρικές παιδαγωγικές μεθόδους και πρακτικές και στοχεύει στην ουσιαστική συμμετοχή τους σε αυτήν,
•    η εκπαιδευτική διαδικασία προάγει την εισαγωγή των φοιτητών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και το διεθνή διάλογο πάνω στο αντικείμενο του κάθε μαθήματος και εμβαθύνει με τρόπο κατά το δυνατό εφαρμοσμένο για την απόκτηση κατάλληλων ικανοτήτων τόσο στην επιστήμη όσο και γενικότερα στην αγορά εργασίας,
•    οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση αξιόπιστα και έγκυρα κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες που εφαρμόζονται με συνέπεια,
•    προωθεί δυναμικά την διαμορφωτική αξιολόγηση (formative assessment), δηλαδή την συστηματική αξιολόγηση στη διάρκεια των μαθημάτων με σκοπό την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών και ενδιαφερόντων των φοιτητών και όχι απλά στο τέλος για την αποτίμηση των γνώσεών τους όπως γίνεται συνήθως (summative assessment),
•    οι μέθοδοι, τα μέσα και τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε μάθημα γίνονται με σαφήνεια γνωστά στους φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου και τίθενται προς συζήτηση και επιβεβαίωση με αυτούς.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων το Τμήμα:
•    αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. e-class, Πάνδημος, παρουσιάσεις, αναρτημένο μαθησιακό υλικό στο διαδίκτυο κτλ),
•    προωθεί την αυτενέργεια των φοιτητών, με μεθόδους που ενισχύουν την κριτική κατανόηση και όχι την αποστήθιση,
•    γνωστοποιεί έγκαιρα στους φοιτητές τον Οδηγό Σπουδών, τους επιμέρους Κανονισμούς, και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα, όπως τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και την προτεινόμενη ύλη,
•    ενισχύει την κινητικότητα των φοιτητών μέσα από το Erasmus+,
•    ενισχύει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φοιτητών στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καθώς και μέσα από πρόσθετες συνεργασίες με φορείς υψηλού κύρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
•    προωθεί στα μαθήματα όσο το δυνατόν ευρύτερα πολλαπλές και εναλλακτικές δυνατότητες και μέσα αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών πέρα από τις τυπικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, όπως ομαδικές και ατομικές εργασίες, προόδους, ασκήσεις κτλ.

 

Διασφάλιση ποιότητας του διδακτικού προσωπικού

Το Τμήμα, στη βάση της κείμενης νομοθεσίας, δεσμεύεται ότι τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος:

•    επιλέγονται και εξελίσσονται αξιοκρατικά και αμερόληπτα με βάση τα υψηλότερα κριτήρια επιστημονικής επάρκειας που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο,
•    επιζητούν διαρκώς να βελτιώνουν την επιστημονική τους επάρκεια σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα τους και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
•    συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση του κύρους του Τμήματος και της ποιότητας των σπουδών που προφέρει.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων το Τμήμα:
•    εφαρμόζει διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού που όχι μόνο τηρούν το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου,
•    προτρέπει το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και συμβάλλει από την μεριά του ώστε αυτό συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά έργα εθνικού και διεθνούς ενδιαφέροντος και διευρύνουν τις συνεργασίες τους με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς υψηλού κύρους,
•    προτρέπει το διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό να παράγει τακτικά δημοσιεύσεις σε υψηλού κύρους και ποιότητας επιστημονικά περιοδικά με κριτές, και να προάγει γενικότερα τον επιστημονικό διάλογο στον τομέα του μέσα από την έκδοση μονογραφιών, την συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους, σε συνέδρια, ημερίδες κτλ.,
•    συμβάλλει στην αξιοποίηση και διεύρυνση των ευκαιριών κινητικότητας των μελών ΔΕΠ σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Διασφάλιση της σύνδεσης της έρευνας με την διδασκαλία

Το Τμήμα δεσμεύεται ότι:

•    η επιστημονική έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ανατροφοδοτεί την διδασκαλία,
•    οι φοιτητές εισάγονται και εμβαθύνουν σε μεθόδους και τεχνικές της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας,
•    οι φοιτητές αποκτούν εφαρμοσμένες ικανότητες στον σχεδιασμό ερευνών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων το Τμήμα:
•    προσφέρει μαθήματα και σεμινάρια μεθοδολογικού προσανατολισμού ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες έρευνας,
•    προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες εμβάθυνσης πάνω στην έρευνα μέσα από εξειδικευμένους κύκλους που οργανώνονται από τα τρία Εργαστήρια του Τμήματος,
•    προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς έρευνες μέσα από ερευνητικά έργα και δράσεις.

 

Διασφάλιση της ποιότητας των μαθησιακών πόρων, πηγών και υποστηρικτικών δράσεων

Το Τμήμα δεσμεύεται ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του:

•    εξασφαλίζει πόρους, μέσα και υπηρεσίες που υποστηρίζουν και ενισχύουν την αποστολή, τους στόχους και το καθημερινό έργο.

Για την υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης το Τμήμα:
•    αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα Τμήματα, το Πάντειο Πανεπιστήμιο ως σύνολο, και τρίτους φορείς για την διεύρυνση των υποστηρικτικών ευκαιριών που προσφέρονται σε φοιτητές σε σχέση με υποτροφίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε ομάδες κοινωνικής δράσης, κτλ.

 

 

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα