Διοίκηση

 

 

Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, μαζί με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, είναι ενταγμένο στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Κοσμήτωρ Σχολής Πολιτικών Επιστημών: Δημήτρης Χριστόπουλος, Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής επιστήμης και Ιστορίας:
Στέφανος Δημητρίου, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής επιστήμης και Ιστορίας: Γιώργος Φουρτούνης, Αν. Καθηγητής
Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Λίνα Βεντούρα, Καθηγήτρια
Διευθύντρια Τομέα Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης: Στέλλα Λαδή, Αν. Καθηγήτρια
Διευθυντής Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας: Γιώργος Φαράκλας, Καθηγητής
Διευθύντρια Τομέα Νεότερης Ιστορίας: Ανδρέας Λυμπεράτος, Αν. Καθηγητής
Προϊσταμένη γραμματείας:  Βασιλική Μπάκου

        
         
Όργανα Διοίκησης του Τμήματος:

Τα όργανα του Τμήματος είναι:

   α) η Συνέλευση του Τμήματος

   β) το Διοικητικό Συμβούλιο

   γ) ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

Η Συνέλευση του Τμήματος (ΣΤ)

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό και ακαδημαϊκό όργανο του Τμήματος και καθορίζει την ερευνητική και εκπαιδευτική του πολιτική. Από την 1η Δεκεμβρίου 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4485/2017), η Συνέλευση θα απαρτίζεται από τα 25 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (ένα μέλος ΔΕΠ τελεί σε αναστολή), 2 προπτυχιακούς φοιτητές, 2 μεταπτυχιακούς φοιτητές ή/και 2 υποψήφιους διδάκτορες, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 1 μέλος ΕΤΕΠ. Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των λοιπών συμμετεχόντων δεν έχουν εκλεγεί. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέματα που αφορούν στις σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από α) τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων, γ) έναν (1) από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που υποδεικνύεται από τους ίδιους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και ΕΕΠ. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4485/2017, αρμοδιότητα του ΔΣ είναι να εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για ζητήματα της αρμοδιότητάς της και να επεξεργάζεται θέματα που η Συνέλευση του παραπέμπει.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Από το ακαδ. έτος 2018-19, μαζί με τον Πρόεδρο του Τμήματος θα εκλέγεται και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής εκλέγονται, με θητεία δύο ετών, από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και από ένα ποσοστό των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του πανεπιστημίου, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή του ΠΜΣ και των Εργαστηρίων του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι ταυτοχρόνως μέλος της Συγκλήτου και έχει υποχρέωση να ενημερώνει τη Συνέλευση για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Τα όργανα του Τομέα είναι:

α) η Γενική Συνέλευση του Τομέα

β) ο Διευθυντής του Τομέα

Το Τμήμα έχει 26 μέλη ΔΕΠ που κατανέμονται σε τρεις Τομείς:

            Τομέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης

            Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας

            Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

 

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα απαρτίζεται από:

α) Τον Διευθυντή του Τομέα

β) Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα

γ) Τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών του Τομέα. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι κατ’ ελάχιστον ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας συνολικά των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων.

δ) από έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ, εφ’ όσον έχουν.

 

Ο Διευθυντής του Τομέα  

Ο Διευθυντής του Τομέα εκλέγεται με θητεία ενός έτους από το σύνολο των μελών ΔΕΠ και των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ του οικείου Τομέα. Ο Διευθυντής του Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του πανεπιστημίου, με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή του ΠΜΣ και των Εργαστηρίων του Τμήματος. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Διευθυντής Τομέα αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ του Τομέα.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ

Από τα μέλη της Σ.Ε., η Συνέλευση του Τμήματος εκλέγει Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, για διετή θητεία. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλη ΔΕΠ των δύο πρώτων βαθμίδων (Αναπληρωτές, Καθηγητές). Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής αντικαθιστά τον Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος ή άλλου λόγου, ή οποτεδήποτε του αναθέτει καθήκοντα ο Διευθυντής.

Καθηγήτρια Λίνα Βεντούρα

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθηγητής Στέφανος Δημητρίου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία.

Καθηγήτρια Βασιλική Γεωργιάδου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθηγήτρια Ειρήνη Λαγάνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καθηγητής Σεραφείμ Σεφεριάδης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Φουρτούνης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Τμήματος

1  καθηγητής Στέφανος Παπαγεωργίου  1997 – 1999
2  καθηγητής Στέφανος Παπαγεωργίου  1999 – 2001
3  αναπλ. καθηγητής Άλκης Ρήγος  2001 – 2003
4  καθηγητής Κλεομένης Κουτσούκης  2003 – 2004
5  αναπλ. καθηγητής Νίκος Θεοτοκάς  2004 – 2006
6  καθηγητής Στέφανος Πεσμαζόγλου                                    2006 – 2008 
7  καθηγητής Προκόπης Παπαστράτης  2008 – 2010
8  καθηγητής Νίκος Θεοτοκάς  2010 – 2012
9  καθηγήτρια Καίτη Αρώνη-Τσιχλη  2012 – 2014
10  καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη  2014 – 2016
11  καθηγήτρια Πηνελόπη Φουντεδάκη  2016 – 2018
12  καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη  2018 – 2020
13  καθηγητής Γεώργιος Ξηροπαΐδης  2020 – 2022

 

 

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα