RESEARCH CENTRE FOR MODERN HISTORY (RCMH)

Ανδρέας Λυμπεράτος

Ο Ανδρέας Κ. Λυμπεράτος ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993), πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στη Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ της Βρετανίας (1995) και ειδικεύθηκε στη Νεώερη Βαλκανική Ιστορία στo Πανεπιστήμιo του Λονδίνου (School of Slavonic and East European Studies, 1996-7) και στο Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών (1997-98). Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2005) με θέμα «Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία. Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα» και το ακαδημαϊκό έτος 2006-7 εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός υπότροφος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον (Η.Π.Α.). Από το 2007 ώς το 2014 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.Τ.Ε., του οποίου εξακολουθεί να είναι επιστημονικός συνεργάτης.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην νεώτερη κοινωνική και οικονομική ιστορία των Βαλκανίων (18ος-20ος αι.), την ανάδυση των βαλκανικών εθνικισμών κατά τον 19ο αιώνα, την κοινωνική ιστορία των πόλεων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και την κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του χρόνου.Έχει δημοσιεύσει στα παραπάνω πεδία εκτενώς στα ελληνικά, αγγλικά και βουλγαρικά και είναι κάτοχος των παρακάτω ξένων γλωσσών: αγγλικά, βουλγαρικά (άριστη γνώση), γερμανικά (καλά), γαλλικά, σερβικά, σλαβομακεδονικά, ρωσικά και σύγχρονα και οθωμανικά τουρκικά (βασική γνώση για ερευνητική χρήση. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα ως αναπληρωτής συντονιστής και βασικό μέλος της ερευνητικής ομάδας. Είναι μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής του περιοδικού Istorija (Σόφια, Βουλγαρία), της Επιστημονικής Ομάδας Συνεργατών του Περιοδικού Τα Ιστορικά, της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας και των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας.  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

1.    Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις

 

      Α. Βιβλία:

 

 • Α.Lyberatos (ed.), Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), Crete University Press: IMS Series in Social and Economic History, 2013.
 • (& V. Todorov), Κατάλογος των ελληνικών αρχείων και των συλλογών ελληνικών βιβλίων της Βάρνας/Опис на архивните колекции и книги на гръцки език в град Варна, δίγλωσση έκδοση, Γενική Διεύθυνση Αρχείων-Βουλγαρία, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ρέθυμνο, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών-Σόφια, Σόφια, 2006.

 

   Β. Άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους

 

 • Α. Lyberatos, “School, Community, State”, Financing Christian Orthodox Eduacation in Late Ottoman and Autonomous Bulgaria (19th-early 20th c.)”, in M. Michael, T. Anastassiadis & Ch. Verveil (eds.), Religious Communities and Modern Statehood.The Ottoman and Post-Ottoman World at the age of Nationalism and Colonialism, Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2015, p. 261-279.
 • Lyberatos, “Confronting the Urban Crowd: Bulgarian Society and the 1906 anti-Greek Movement” in Idem. (ed.), Social Transformation & Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), Crete UP, 2013, 177-194.
 • А. Либератос, “От културeн трансфер към социо-културна трансформация: часовници и усещането за времето в България [From cultural transfer to socio-cultural transformation. Clocks and time perception in Bulgaria], Annuaire de l’ Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculté d’histoire, T. 101 (2008), Sofia, 2013, 123-143.
 • Lyberatos, “ ‘Not only Catholics, but even Gypsies’: an Episode of the Bulgarian Uniate Movement’, in T. Anastassiadis (ed.), Voisinages Fragiles. Les relations interconfessionelles dans le Sud-Est Européen et la Méditerranée orientale 1854-1923: contraintes locales et enjeux internationaux, Athènes, EFA, 2013, 37-56.
 • Lyberatos, “The Black Sea Usury Cases: State Legitimation and Bourgeois Rule of Law in 19th c. Dobroudzha”, Etudes Balkaniques, 3-4/ 2013, 59-94.
 • Lyberatos, “The Application of the Tanzimat and its Political Effects: Glances from Plovdiv and its Rum millet” in I. Pǎrvev, Pl. Mitev, M. Baramova & V. Racheva (eds.),Power and Influence in Southeastern Europe 16th-19th centuries, Münster: Lit Verlag, 2013, 108-118.
 • А.Lyberatos, “Времето на Софроний Врачански според документи от архива на Али паша Янински” [Η εποχή του σοφρωνίου Βράτσας μέσα από το Αρχείο του Αλή Πασά των Ιωαννίνων] στο: Pl. Mitev & V. Racheva (eds.), Sofroni Vrachanski, knižovnik i politik ot novoto vreme, Sofia: Sofia UP, 2013, 108-123.
 • Α. Lyberatos, “Çelebis and Guildsmen in pre-Tanzimat Plovdiv: Breaking through the Orthodox Ancien Régime», in A. Anastassopoulos (ed.), Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire, Halcyon Days in Crete VII, Irakleion: Crete UP, 2012, 95-103.
 • Lyberatos, “Clocks, Watches and Time Perception in the Balkans. Studying a Case of Cultural Transfer”, in H. Heppner & E. Posch (Eds.), Encounters in Europe’s Southeast. The Habsburg Empire and the Orthodox World in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, D. Winkler Verlag, Bochum, 2012, 231-254.
 • Lyberatos, “Privileged Scapegoats: Nation State Formation and Civil Officialdom in Bulgaria, 1878-1912”, in Nathalie Clayer & Tassos Anastasiadis (eds.), Society, Politics and Nation-State Formation in Southeastern Europe during the 19th century, Athens: Alpha Bank Historical Archive, 2011, pp. 65-98.
 • Lyberatos, “From Ιmperial to Νational Lands: Bulgarian Agriculture between the Russian-Ottoman (1877-78) and the Balkan Wars (1912-3)” στο E. Eldem & S. Petmezas (eds.), The Economic Development of Southeast Europe in the 19th century, Athens: Historical Archive of Alpha Bank, 2011, 137-172.
 • Lyberatos, “From Stratum Culture to National Culture: Integration Processes and National Resignification in 19th c. Plovdiv”, Balkanologie, vol. XIII (December 2011, online).
 • А. Либератос & Ю. Бойчева, “Историята на хубавата Недялка от действителността към сцената: гръцкият и българският вариант на една ориенталистична тема” [Η ιστορία της όμορφης Νεδέλκας από την πραγματικότητα στη σκηνή: η ελληνική και η βουλγαρική παραλλαγή σε ένα οριενταλιστικό θέμα], στο Y. Konstantinova et al (eds), The Balkans: Modernization, Identities and Ideas. Studies in Honor of Prof. Nadia Danova, Sofia, Institute for Balkan Studies and Center of Tracology, 2011, 584-604.
 • Lyberatos “Men of the Sultan. The Beğlik Sheep Tax Collection System and the Rise of a Bulgarian National Bourgeoisie in 19th c. Plovdiv”, Turkish Historical Review, 1/2010, 55-85.
 • А. Либератос, „Антим Преславски (екзарх Антим І) и унията в Малко Търново” [Exarch Antim I and Uniatism in M.Tǎrnovo], in Pl. Božinov (ed.), Sine ira et studio. Izsledvanija v pamet na prof. Zina Markova, [Studies in Memory of Prof. Z.Markova], Akademično izd. Marin Drinov: BAN, Sofia, 2010, 274-290.
 • А. Либератос, „Регионална интеграция и стратегии за социална хегемония в Пловдив през 19-и в.” [Περιφερειακή ενσωμάτωση και στρατηγικές κοινωνικής ηγεμονίας στη Φιλιππούπολη κατά τον 19ο αιώνα], στο Iskra Baeva & Pl. Mitev (επιμ.), Universitetski četenija i izsledvanija po bǎlgarska istorija. IV meždunaroden seminar. Smoljan, 11-13 Mai 2006, [Δ΄ Διεθνές Σεμινάριο «Πανεπιστημιακές αναγνώσεις και έρευνες για την βουλγαρική ιστορία. Σμόλιαν 11-13 Μαίου 2006], Σόφια, 2008, 201-213.
 • А. Либератос, „Финансиране на училищата на Балканите през ХІХ век. Някои бележки въз основа на примери от Пловдив и Габрово” [«Τα οικονομικά των σχολείων στα Βαλκάνια του 19ουαι. Μερικές παρατηρήσεις επί τη βάσει των παραδειγμάτων της Φιλιππούπολης και του Γκαμπρόβου»] στο: Pl. Mitev & V. Racheva (επιμ.), Balkanskite izmerenia na familijata Mustakovi. Sbornik s materiali ot meždunarodna naučna konferencija, Gabrovo, 18-19 Septemvri 2007, [Οι Βαλκανικές διαστάσεις της οικογένειας Μουστάκοφ. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Γκάμπροβο, 18-19 Σεπτέμβρη 2007], Σόφια, 2008, 266-274.
 • A. Lyberatos, “Between War and Trade: Remarks on the Political Constitution and Social Composition of the Orthodox Community of Varna (19th c.)”, Études Balkaniques, 2007/2, 81-98.
 • Lyberatos & V. Todorov, “Archive Documents in Greek on the History of Varna and its Greek Community (19th-20th c.)”, Études Balkaniques 2001/4, 141-154.
 • Вселенската патриаршия, национал и змътибългарския църковен въпрос (1856-72)” [Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εθνικισμός και Βουλγαρικό Εκκλησιαστικό Ζήτημα (1856-1872)] στο G. Bakalov et al (eds.), Religija i cǎrkva na Bǎlgarija. Socialni i kulturni izmerenija v pravoslavieto i negovata specifika v bǎlgarskite zemi. Haučna konferencija. Sofia 27-29 Noemvri 1997, Sofia 1999, 130-134.

 

      Γ. Βιβλιοκρισίες

 

 • Book review of: E. Davidova, Balkan transitions to Modernity and Nation-States through the eyes of three generations of merchants (1780s-1890s), Turcica, 45 (2014), 406-409.
 • Lyberatos, book review of  T. Dragostinova:Between Two Motherlands: Nationality and Emigration Among the Greeks of Bulgaria, 1900–1949, Journal of Borderlands Studies, 28:2 (2013), 273-274.

 

 

2.    Ελληνόγλωσσες δημοσιεύσεις

 

 Α. Βιβλία

 

 • Α. Λυμπεράτος (επιμ. & εισαγωγή στην ελληνική έκδοση), Τα Βαλκάνια. Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & ΙΜΣ, Ηράκλειο, 2014.
 • Α. Λυμπεράτος, Οικονομία, πολιτική και εθνική ιδεολογία. Η διαμόρφωση των εθνικών κομμάτων στη Φιλιππούπολη του 19ου αιώνα, Π.Ε.Κ.: Ηράκλειο,2009.
 • Σ. Πετμεζάς, Τζ. Χαρλαύτη, Α. Λυμπεράτος, Κ. Παπακωνσταντίνου (επιμ.), Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Ρέθυμνο, 1-13/12/2008, Αλεξάνδρεια: Αθήνα, 2012.
 • (& ΒαρμπάνΤόντοροφ), Κατάλογος των ελληνικών αρχείων και των συλλογών ελληνικών βιβλίων της Βάρνας/Опис на архивните колекции и книги на гръцки език в град Варна, δίγλωσση έκδοση, Γενική Διεύθυνση Αρχείων-Βουλγαρία, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών-Ρεθυμνο, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών-Σόφια, Σόφια, 2006.

 

      Β. Άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους

 

 • Α. Λυμπεράτος, «Μηχανικά ρολόγια και αντίληψη του χρόνου στα Βαλκάνια: μελετώντας μια περίπτωση πολιτισμικής μεταφοράς», στο, Ιδίου (επιμ.), Τα Βαλκάνια. Εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες. Συλλογή κειμένων προς τιμήν της καθηγήτριας Νάντιας Ντάνοβα, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης & ΙΜΣ, 2014, 115-138.
 • Α. Λυμπεράτος, «Ασταθείς κυριαρχίες, ισχυρές συνειδήσεις: Ανατολική Ρωμυλία και Κρήτη μετά το Συνέδριο του Βερολίνου», στο Σ. Πετμεζάς & Λ. Τζεδάκη-Αποστολάκη (επιμ.), Κυριαρχίες και συνειδήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο (1880-1920), Ηράκλειο: Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2014, 79-99.
 • Α. Λυμπεράτος, «Η ιστορία της όμορφης Νεδέλκας από την πραγματικότητα στη σκηνή: βαλκανικές παραλλαγές σε ένα οριενταλιστικό θέμα», Τα Ιστορικά, 56 (Ιούνιος 2012), 3-36.
 • Α. Λυμπεράτος, «Η σφαγή του Μπατάκ και οι χρήσεις της ιστορίας» στο: Α. Ματθαίου, Στρ. Μπουρνάζος, Π. Πολέμη (επιμ.), Στην τροχιά του Φίλιππου Ηλιού. Ιδεολογικές χρήσεις και εμμονές στην ιστορία και την πολιτική, Αθήνα 2008, 37-51.
 • Α. Λυμπεράτος, «Θρησκεία και έθνος στη Θράκη του 19ου αι.: ο βουλγαροουνιτισμός στο Μικρό Τύρνοβο», Τα Ιστορικά, τχ. 48 (Ιούνιος 2008), 55-78.
 • Α. Λυμπεράτος, «To ‘Μνημείο για τον χριστιανικό πληθυσμό της Φιλιππούπολης’ του Κονσταντίν Μοραβένοφ: Απόπειρα συστηματικού ελέγχου και ποσοτικοποίησης μιας ποιοτικής πηγής»,Τα Ιστορικά, 43 (Δεκέμβριος 2005), 335-372.

 

Γ. Βιβλιοκρισίες και μικρότερα δημοσιεύματα


 • Λυμπεράτος, «Οι Έλληνες της Βουλγαρίας», βιβλιοκριτική του T. Dragostinova, Between Two Motherlands: Nationality and Emigration Among the Greeks of Bulgaria, 1900–1949, Τα Ιστορικά, 57 (2012), 539-543.
 • Α. Λυμπεράτος, «Μακεδονία του φθίνοντος 19ου αιώνα: η αποικιοκρατική φαντασίωση του ελληνικού εθνικισμού», βιβλιοκριτική του Σ. Καράβας, «Μακάριοι οι κατέχοντες την γήν». Γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων στην Μακεδονία (1880-1909), Τα Ιστορικά, 54 (Ιούνιος 2011).
 • Α. Λυμπεράτος, «Βαλκανική πολιτική της Ελλάδας» (βιβλιοκρισία του Y. Konstantinova, Балканската политика на Гърция в края на ХІХ и началото на ХХ век [Η βαλκανική πολιτική της Ελλάδας στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι.], Τα Ιστορικά, 51 (Δεκέμβριος 2009), 532-535.
 • Α. Λυμπεράτος, «In Memoriam: Βέρα Μουταφτσίεβα (1929-2009)», Τα Ιστορικά, 51 (Δεκέμβριος 2009), 472-477.
 • Α. Λυμπεράτος, «Οι δικοί μας οριενταλισμοί: ένα παλαιό παράδειγμα», Διάπλους, Νοέμβριος 2007.
 • Α. Λυμπεράτος, «H ελληνική αλληλογραφία ενός Βούλγαρου Διαφωτιστή» (βιβλιοκρισία του N. Danova (ed.), Αρχείο του Κωνσταντίν Γεωργίεφ Φώτεινοφ. Τόμος Α΄. Ελληνική αλληλογραφία), Τα Ιστορικά, 43 (Δεκέμβριος 2005), 563-567.
 • Α. Λυμπεράτος, «Πόσο ‘οθωμανικά’ ήταν τα βαλκανικά εθνικά κινήματα;» (παρουσίαση εργασιών διεθνούς συνεδρίου, Κρήτη, 13-14 Δεκεμβρίου 2003), Tα Ιστορικά- Historica 40 (Ιούνιος 2004), 194-199.
 • Α. Λυμπεράτος, «Νικολάι Τόντοροφ: ένας μεγάλος ιστορικός των Βαλκανίων», Tα Ιστορικά 39 (Δεκέμβριος 2003), 519-523.

 

 

 

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://forth.academia.edu/AndreasLyberatos

 

 

 

 

 

 

 

 

Κώστας Μπέλσης

Ο Κώστας Μπέλσης γεννήθηκε το 1968 στον Πειραιά. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Παρακολούθησε διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Το 2013 αναγορεύτηκε διδάκτωρ ιστορίας από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Η διδακτορική διατριβή του έχει τίτλο: «Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος.Το “άτομο” στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850)». Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη νεότερη ελληνική ιστορία (18ος-19ος αιώνας) με έμφαση στην Ελληνική Επανάσταση και τις διαδικασίες συγκρότησης ελληνικού κράτους. Γόνιμα πεδία των ερευνητικών του προτιμήσεων αποτελούν η μελέτη της σαμιακής ιστορίας, η ιστορική βιογραφία, η ιστορική κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία και η προφορική ιστορία.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος. Το “άτομο” στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850), Παπαζήσης, Αθήνα 2014 (ISBN 978-960-02-3072-7).
 • Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, Κέδρος, Αθήνα 2006 (ISBN 960-04-3295-3).
 • Θέματα νεοελληνικής Ιστορίας. Η επεξεργασία των γραπτών παραθεμάτων (Από τη θεωρία στην πράξη): Γ' Ενιαίου Λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση), Αθήνα 2010 (ISBN978-960-92825-0-5).
 • Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Αθήνα 2015.
 • «Η ερμηνευτική πρόκληση ενός διαβήματος εναντίον της επαρχιακής διοίκησης στην εμφυλιακή Σάμο του 1822» (μονογραφία), στο Γεώργα Ευ. και Τάκου Ελ. (επιμ.) (2010) Π.Μ.Σ. “Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία” Επετηρίδα 2008-2009, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Παπαζήση, Αθήνα 2010, σσ. 223-240. (Βλ. http://ascsa.net/id/ambrosia/publication/000254919?q=%CE%9C%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CF%83%CE%B7%CF%82&t=&v=list&sort=&s=1).
 • «Σαμιακή Πολιτεία (1830-1834). Γεώργιος Λογοθέτης Λυκούργος και διπλωματική διαχείριση του Σαμιακού Ζητήματος» (μονογραφία), στο Σαμιακές Μελέτες, τ.10 (2013), ΠΙΣΝΔ, Σάμος, σσ. 169-267.
 • «Η αποστολή του Αναστ. Χ. Παπουτζάλοφ στη Σάμο και η εμπλοκή του στη δίνη του εμφυλίου πολέμου (1822), περ. Απόπλους, τχ. 45-46(2009), σσ. 38-53.
 • «Ναός αγίου Νικολάου Σάμου. Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλλιο», περ. Απόπλους, τχ. 47(2010),σσ. 264-277, και «Anistoriton history resources», Ιστοριογραφικά, τόμ. 11, αρ. 43(2014) (http://www.anistor.gr/greek/).
 • «Ένα έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο των αρχών του 19ου  αιώνα», στο «Anistoriton history resources», Ιστοριογραφικά, τόμ. 7, αρ. 25(2009) (http://www.anistor.gr/index.html).
 • «Διπλωματικές εξελίξεις στη Σάμο μετά τον αποκλεισμό από τον εθνικό κορμό. Τo «σχέδιο» του Λυκούργου και το «αντισχέδιο» του Κωλέττη», περ. Απόπλους, τχ. 53(2012), σσ. 110-121.
 • «Από τον Λυκούργο στον Σοφούλη», περ. Απόπλους, τχ. 54-56(2012), σσ. 162-168.
 • «Δρόμοι ιστορίας (Inmemoriam Μ. Β. Σακελλαρίου). περ. Απόπλους 60-61(2015). (Πρβλ. σχετικά, Περί ιστορίας και ιστοριογραφίας. Σχέδιο εισήγησης στον κύκλο διαλέξεων για την ιστορία (Ζάννειο Π.Π. ΓΕΛ. Πειραιά)», (https://www.academia.edu/6771081/­_._._._ ).
 • «Η εθνικοποίηση της τοπικότητας κατά την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η ελληνική κεντρική Διοίκηση και το διακύβευμα της Σάμου», στο 1821, Σάμος και Επανάσταση: ιστορικές προσεγγίσεις, Πρακτικά Συνεδρίου, Πυθαγόρειο 28-29 Μαΐου 2010, ΓΑΚ Σάμου-Περιφερειακή ενότητα Σάμου, Αθήνα 2011, σσ. 113-130.
 • «Σάμος και Κρήτη. Δύο διαφορετικές όψεις του ανατολικού ζητήματος. Δύο παράλληλες πορείες προς την ένωση», στο Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος 2-4 Νοεμβρίου 2012, ΓΑΚ Σάμου-Περιφερειακή ενότητα Σάμου,  Αθήνα 2014, σσ. 55-72.
 • «Η Προφορική Ιστορία ως ερευνητική εργασία (project) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο Νάκου Ει., Γκαζή Ανδρ. (επιμ.) (2014) Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση, Νήσος, Αθήνα (υπό έκδοση).

 

 

 

Anne Couderc

Anne Couderc is a historian, Lecturer at the Paris 1 Panthéon-Sorbonne University in History of contemporary international relations (since 2001) and Member of the IRICE-Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe laboratory (CNRS-Paris 1-Paris 4). From 1998 to 2001 and from 2004 to 2010, she has also been Fellow and then Head of Studies for modern and contemporary periods at the French School at Athens (EFA). In 2001 she defended her doctoral thesis written under supervision of Prof. Spyros Asdrachas (Paris 1 University). The title of the dissertation was: États, nations et territoires dans les Balkans. Histoire de la première frontière gréco-ottomane, 1827-1881 [States, Nations and Territories in the Balkans. History of the first Greek-Ottoman boundaries, 1827-1881]. Her main research topics are History and Historical Geography of the Greek State (XIX-XXth centuries), History of the French diplomacy in the Balkans and the Ottoman Empire, History and historiography of the «Eastern question». She has co-organised international research programs like «Live together after the conflict. The role of civil societies in rapprochement and reconciliation processes (France-Germany, Greece-Turkey)», a young scholar program (2009-2011) which was supported by the IRICE Laboratory, the EFA, the IFEA of Istanbul, the University of Mainz and the Franco-German Youth Office, and the 2008-2010 program «Military occupations in the Balkans (1821-1922)», supported by the EFA, the IFEA of Istanbul and the Lille III University (publication in preparation). She participates currently in the steering committee of an axis of the IRICE laboratory general project «Écrire une nouvelle histoire de l’Europe», devoted to the study of imperial Europe.

 

Selection of publications

 • With Olivier Delouis and Petre Guran, Héritages de Byzance dans l’Europe du Sud-Est (XVI-XXe siècles), École française d’Athènes, Mondes Méditerranéens et Balkaniques, 2013.
 • «Byzance à la Conférence de la Paix (1919). Vénizélos, les revendications de la Grèce et l’idée d’Empire» in Olivier Delouis, Anne Couderc and Petre Guran (ed.), Héritages de Byzance dans l’Europe du Sud-Est (XVI-XXe siècles), École française d’Athènes, Mondes Méditerranéens et Balkaniques, 2013, p. 375-394.
 • «Des études napoléoniennes au soutien de la Grande Idée grecque: Édouard Driault (1864-1947) et le rêve d’une Méditerranée impériale», in Sofia Papastamkou (ed), La France et la Méditerranée, Matériaux pour l’histoire de notre temps n° 99 (2010), p. 36-44.
 • «Nation et circonscription. Nommer et organiser le territoire en Grèce, 1833-1839», in Gilles de Rapper and Pierre Sintès (eds), Nommer et classer dans les Balkans, Athènes, École française d’Athènes, Mondes Méditerranéens et Balkaniques 1, 2009, pp. 217-235.
 • «Joseph Reinach et la Question d’Orient», in Sophie Basch et Michel Espagne (eds), Les Reinach, Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2008, pp. 279-301.
 • «Structuration du territoire et formation des élites municipales en Grèce (1833-1843)», in P. Aubert, G. Chastagnaret et O. Raveux, Construire des mondes. Élites et espaces en Méditerranée, XVIe-XXe siècle, Presses universitaires de Provence, 2005, pp. 163-184.
 • «La Macédoine en 1913», Vingtième Siècle, n° 79 (juillet-septembre 2003), Images et sons, pp. 130-133.

 

Katerina Papatheu

Katerina Papatheu, former professor at the University of Calabria, is assistant professor in Modern Greek Language and Literature at the Department of Humanities, University of Catania (Italy). Her Chair has been formally accredited - both by the Hellenic Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs and the Centre for the Greek Language - as an examination centre for the International Certificate of Attainment in Greek. At the University of Catania she is a member of the scientific committee of the PhD in History- Arts - Linguistics, and ITALSTRA (Italian Language School for Foreigners). Furthermore, she is a member of the National and European Association for the Modern Greek Studies, of the Research Centre of Modern History (KENI) Panteion University of Athens, and a representative of the Italian Ministry of Education (MIUR) as a national commissioner of graduation sessions. She has also taught at the SISSIS (Interuniversity School of Specialization for Secondary School Teachers), and in various II-level University Master Degrees. She has translated and edited Greek writers into Italian for the publishing houses Einaudi, Marzorati, Obliquo, Bonanno, and has collaborated with various periodicals in Italy and Greece, as well as with encyclopaedias (UTET, Bompiani, Mondadori). Thanks to several collaboration with Greek and Turkish study centres, and especially long research stays at the Maison des Sciences dell’Homme de Paris, she has written articles and essays about various aspects and problems of Modern Greek Language and Literature. Topics mainly covered include a) 19th- and 20th-century Greek poetry and narrative; b) cultural relations between Greece and the Ottoman Empire between the 16th and early 20th century; c) the language question and the early Greek printing; d) Ancient myths, folk traditions and Greek War Independence: text and iconology.

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Athena Leoussi

Dr Leoussi (Licence, Grenoble, France; MPhil, Courtauld Institute of Art, University of London; PhD, London School of Economics) is Co-Director of European Studies at the University of Reading, UK. She is a founding editor and currently one of the editors of the international academic journal, Nations and Nationalism. She is also a founder and currently a member of the Advisory Council of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), which is based in the Government Department of LSE. She was a Visiting Senior Fellow in the Government Department of LSE, in 2008-2012. She has published extensively on nationalism, the visual representation of national identity, and the classical tradition in European culture. Her book publications include, The Call of the Homeland: Diaspora Nationalisms, Past and Present, co-edited with Allon Gal and Anthony D. Smith (2010), Nationalism and Ethnosymbolism, co-edited with Steven Grosby (2006); Nationality and Nationalism (4 volumes) co-edited with Steven Grosby (2003), Encyclopaedia of Nationalism (2001), Nationalism and Classicism: The Classical Body as National Symbol in Nineteenth-Century England and France (1998).