RESEARCH CENTRE FOR MODERN HISTORY (RCMH)

Κώστας Μπέλσης

Ο Κώστας Μπέλσης γεννήθηκε το 1968 στον Πειραιά. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Παρακολούθησε διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία. Το 2013 αναγορεύτηκε διδάκτωρ ιστορίας από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Η διδακτορική διατριβή του έχει τίτλο: «Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος.Το “άτομο” στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850)». Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στη νεότερη ελληνική ιστορία (18ος-19ος αιώνας) με έμφαση στην Ελληνική Επανάσταση και τις διαδικασίες συγκρότησης ελληνικού κράτους. Γόνιμα πεδία των ερευνητικών του προτιμήσεων αποτελούν η μελέτη της σαμιακής ιστορίας, η ιστορική βιογραφία, η ιστορική κοινωνιολογία, η κοινωνική ανθρωπολογία και η προφορική ιστορία.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Από την οθωμανική νομιμότητα στο εθνικό κράτος. Το “άτομο” στο επίκεντρο της Ιστορίας. Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850), Παπαζήσης, Αθήνα 2014 (ISBN 978-960-02-3072-7).
 • Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου, Κέδρος, Αθήνα 2006 (ISBN 960-04-3295-3).
 • Θέματα νεοελληνικής Ιστορίας. Η επεξεργασία των γραπτών παραθεμάτων (Από τη θεωρία στην πράξη): Γ' Ενιαίου Λυκείου (θεωρητική κατεύθυνση), Αθήνα 2010 (ISBN978-960-92825-0-5).
 • Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Αθήνα 2015.
 • «Η ερμηνευτική πρόκληση ενός διαβήματος εναντίον της επαρχιακής διοίκησης στην εμφυλιακή Σάμο του 1822» (μονογραφία), στο Γεώργα Ευ. και Τάκου Ελ. (επιμ.) (2010) Π.Μ.Σ. “Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία” Επετηρίδα 2008-2009, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Παπαζήση, Αθήνα 2010, σσ. 223-240. (Βλ. http://ascsa.net/id/ambrosia/publication/000254919?q=%CE%9C%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CF%83%CE%B7%CF%82&t=&v=list&sort=&s=1).
 • «Σαμιακή Πολιτεία (1830-1834). Γεώργιος Λογοθέτης Λυκούργος και διπλωματική διαχείριση του Σαμιακού Ζητήματος» (μονογραφία), στο Σαμιακές Μελέτες, τ.10 (2013), ΠΙΣΝΔ, Σάμος, σσ. 169-267.
 • «Η αποστολή του Αναστ. Χ. Παπουτζάλοφ στη Σάμο και η εμπλοκή του στη δίνη του εμφυλίου πολέμου (1822), περ. Απόπλους, τχ. 45-46(2009), σσ. 38-53.
 • «Ναός αγίου Νικολάου Σάμου. Σχόλια πάνω σε ένα πατριαρχικό σιγίλλιο», περ. Απόπλους, τχ. 47(2010),σσ. 264-277, και «Anistoriton history resources», Ιστοριογραφικά, τόμ. 11, αρ. 43(2014) (http://www.anistor.gr/greek/).
 • «Ένα έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο των αρχών του 19ου  αιώνα», στο «Anistoriton history resources», Ιστοριογραφικά, τόμ. 7, αρ. 25(2009) (http://www.anistor.gr/index.html).
 • «Διπλωματικές εξελίξεις στη Σάμο μετά τον αποκλεισμό από τον εθνικό κορμό. Τo «σχέδιο» του Λυκούργου και το «αντισχέδιο» του Κωλέττη», περ. Απόπλους, τχ. 53(2012), σσ. 110-121.
 • «Από τον Λυκούργο στον Σοφούλη», περ. Απόπλους, τχ. 54-56(2012), σσ. 162-168.
 • «Δρόμοι ιστορίας (Inmemoriam Μ. Β. Σακελλαρίου). περ. Απόπλους 60-61(2015). (Πρβλ. σχετικά, Περί ιστορίας και ιστοριογραφίας. Σχέδιο εισήγησης στον κύκλο διαλέξεων για την ιστορία (Ζάννειο Π.Π. ΓΕΛ. Πειραιά)», (https://www.academia.edu/6771081/­_._._._ ).
 • «Η εθνικοποίηση της τοπικότητας κατά την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Η ελληνική κεντρική Διοίκηση και το διακύβευμα της Σάμου», στο 1821, Σάμος και Επανάσταση: ιστορικές προσεγγίσεις, Πρακτικά Συνεδρίου, Πυθαγόρειο 28-29 Μαΐου 2010, ΓΑΚ Σάμου-Περιφερειακή ενότητα Σάμου, Αθήνα 2011, σσ. 113-130.
 • «Σάμος και Κρήτη. Δύο διαφορετικές όψεις του ανατολικού ζητήματος. Δύο παράλληλες πορείες προς την ένωση», στο Από την αυτονομία στο εθνικό κράτος. Η ενσωμάτωση της Σάμου στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος 2-4 Νοεμβρίου 2012, ΓΑΚ Σάμου-Περιφερειακή ενότητα Σάμου,  Αθήνα 2014, σσ. 55-72.
 • «Η Προφορική Ιστορία ως ερευνητική εργασία (project) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο Νάκου Ει., Γκαζή Ανδρ. (επιμ.) (2014) Προφορική ιστορία, μουσεία και εκπαίδευση, Νήσος, Αθήνα (υπό έκδοση).

 

 

 

Anne Couderc

Anne Couderc is a historian, Lecturer at the Paris 1 Panthéon-Sorbonne University in History of contemporary international relations (since 2001) and Member of the IRICE-Identités, Relations Internationales et Civilisations de l’Europe laboratory (CNRS-Paris 1-Paris 4). From 1998 to 2001 and from 2004 to 2010, she has also been Fellow and then Head of Studies for modern and contemporary periods at the French School at Athens (EFA). In 2001 she defended her doctoral thesis written under supervision of Prof. Spyros Asdrachas (Paris 1 University). The title of the dissertation was: États, nations et territoires dans les Balkans. Histoire de la première frontière gréco-ottomane, 1827-1881 [States, Nations and Territories in the Balkans. History of the first Greek-Ottoman boundaries, 1827-1881]. Her main research topics are History and Historical Geography of the Greek State (XIX-XXth centuries), History of the French diplomacy in the Balkans and the Ottoman Empire, History and historiography of the «Eastern question». She has co-organised international research programs like «Live together after the conflict. The role of civil societies in rapprochement and reconciliation processes (France-Germany, Greece-Turkey)», a young scholar program (2009-2011) which was supported by the IRICE Laboratory, the EFA, the IFEA of Istanbul, the University of Mainz and the Franco-German Youth Office, and the 2008-2010 program «Military occupations in the Balkans (1821-1922)», supported by the EFA, the IFEA of Istanbul and the Lille III University (publication in preparation). She participates currently in the steering committee of an axis of the IRICE laboratory general project «Écrire une nouvelle histoire de l’Europe», devoted to the study of imperial Europe.

 

Selection of publications

 • With Olivier Delouis and Petre Guran, Héritages de Byzance dans l’Europe du Sud-Est (XVI-XXe siècles), École française d’Athènes, Mondes Méditerranéens et Balkaniques, 2013.
 • «Byzance à la Conférence de la Paix (1919). Vénizélos, les revendications de la Grèce et l’idée d’Empire» in Olivier Delouis, Anne Couderc and Petre Guran (ed.), Héritages de Byzance dans l’Europe du Sud-Est (XVI-XXe siècles), École française d’Athènes, Mondes Méditerranéens et Balkaniques, 2013, p. 375-394.
 • «Des études napoléoniennes au soutien de la Grande Idée grecque: Édouard Driault (1864-1947) et le rêve d’une Méditerranée impériale», in Sofia Papastamkou (ed), La France et la Méditerranée, Matériaux pour l’histoire de notre temps n° 99 (2010), p. 36-44.
 • «Nation et circonscription. Nommer et organiser le territoire en Grèce, 1833-1839», in Gilles de Rapper and Pierre Sintès (eds), Nommer et classer dans les Balkans, Athènes, École française d’Athènes, Mondes Méditerranéens et Balkaniques 1, 2009, pp. 217-235.
 • «Joseph Reinach et la Question d’Orient», in Sophie Basch et Michel Espagne (eds), Les Reinach, Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 2008, pp. 279-301.
 • «Structuration du territoire et formation des élites municipales en Grèce (1833-1843)», in P. Aubert, G. Chastagnaret et O. Raveux, Construire des mondes. Élites et espaces en Méditerranée, XVIe-XXe siècle, Presses universitaires de Provence, 2005, pp. 163-184.
 • «La Macédoine en 1913», Vingtième Siècle, n° 79 (juillet-septembre 2003), Images et sons, pp. 130-133.

 

Katerina Papatheu

Katerina Papatheu, former professor at the University of Calabria, is assistant professor in Modern Greek Language and Literature at the Department of Humanities, University of Catania (Italy). Her Chair has been formally accredited - both by the Hellenic Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs and the Centre for the Greek Language - as an examination centre for the International Certificate of Attainment in Greek. At the University of Catania she is a member of the scientific committee of the PhD in History- Arts - Linguistics, and ITALSTRA (Italian Language School for Foreigners). Furthermore, she is a member of the National and European Association for the Modern Greek Studies, of the Research Centre of Modern History (KENI) Panteion University of Athens, and a representative of the Italian Ministry of Education (MIUR) as a national commissioner of graduation sessions. She has also taught at the SISSIS (Interuniversity School of Specialization for Secondary School Teachers), and in various II-level University Master Degrees. She has translated and edited Greek writers into Italian for the publishing houses Einaudi, Marzorati, Obliquo, Bonanno, and has collaborated with various periodicals in Italy and Greece, as well as with encyclopaedias (UTET, Bompiani, Mondadori). Thanks to several collaboration with Greek and Turkish study centres, and especially long research stays at the Maison des Sciences dell’Homme de Paris, she has written articles and essays about various aspects and problems of Modern Greek Language and Literature. Topics mainly covered include a) 19th- and 20th-century Greek poetry and narrative; b) cultural relations between Greece and the Ottoman Empire between the 16th and early 20th century; c) the language question and the early Greek printing; d) Ancient myths, folk traditions and Greek War Independence: text and iconology.

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Athena Leoussi

Dr Leoussi (Licence, Grenoble, France; MPhil, Courtauld Institute of Art, University of London; PhD, London School of Economics) is Co-Director of European Studies at the University of Reading, UK. She is a founding editor and currently one of the editors of the international academic journal, Nations and Nationalism. She is also a founder and currently a member of the Advisory Council of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), which is based in the Government Department of LSE. She was a Visiting Senior Fellow in the Government Department of LSE, in 2008-2012. She has published extensively on nationalism, the visual representation of national identity, and the classical tradition in European culture. Her book publications include, The Call of the Homeland: Diaspora Nationalisms, Past and Present, co-edited with Allon Gal and Anthony D. Smith (2010), Nationalism and Ethnosymbolism, co-edited with Steven Grosby (2006); Nationality and Nationalism (4 volumes) co-edited with Steven Grosby (2003), Encyclopaedia of Nationalism (2001), Nationalism and Classicism: The Classical Body as National Symbol in Nineteenth-Century England and France (1998).

Παναγιώτης Πρασσάς

Ο Παναγιώτης Χ. Πρασσάς σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι φοιτητής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και πολιτικών Επιστημών. Έχει εργαστεί στη δημόσια μέση και μεταλυκειακή εκπαίδευση και έχει εθελοντικά συμμετάσχει σε ανασκαφές και σε ερευνητικό πρόγραμμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Αρθρογραφεί τακτικά σε ειδησεογραφικό blog ενώ έχει συγγράψει  εργασίες και άρθρα ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος. Βασικό ερευνητικό του ενδιαφέρον αποτελεί η Ιστορία των Ιδεών (ειδικότερα ο Εθνικισμός)˙ επιπλέον ασχολείται με τη δημόσια Ιστορία, την επίδραση του υλικού πολιτισμού και της τέχνης στις νεότερες και σύγχρονες ιδεολογίες και τη διδασκαλία της Ιστορίας. Μιλά και γράφει άπταιστα αγγλικά, πολύ καλά γαλλικά και ισπανικά.  Από το 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας Νεότερης Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

 

Επικοινωνία: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.