ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Ν.Ι.)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Ν.Ι.) ιδρύθηκε με απόφαση της 30/4/2001 της Συγκλήτου, ανήκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει διοικητική αυτοτέλεια. Διοικείται από πενταμελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.), η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από τέσσερα μέλη ΔΕΠ και μία υποψήφια διδάκτορα.

Σκοπός του είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ιστορικών ερευνών, σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά, ερευνητικά και εν γένει επιστημονικά ιδρύματα και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων καθώς και η συγκρότηση Βιβλιοθήκης και Αρχείου Πρωτογενούς Υλικού (Συμβατικού και Ηλεκτρονικού) σε θέματα Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Στο πλαίσιο του ΚΕΝΙ λειτουργούν τέσσερα εργαστήρια: Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ελληνικής Επανάστασης, Μελέτης της Ιστορικής Κουλτούρας, Οθωμανικών, αποικιακών και μεταποικιακών μελετών και Τεκμηρίωσης και Μελέτης του Ελληνικού Τύπου.


ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Κ.Π.Ε.)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε με την από 19.4.1989 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου, υπό την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών και το 2006 μετονομάσθηκε σε «Κέντρο Πολιτικών Ερευνών».

Η αποστολή του ΚΠΕ είναι η προαγωγή της έρευνας στα πεδία της πολιτικής επιστήμης και κοινωνιολογίας και η συνεργασία πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα και Οργανισμούς (του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στρατηγικοί στόχοι του ΚΠΕ είναι η συμμετοχή του σε ευρύτερα ερευνητικά δίκτυα και σε βάσεις δεδομένων κοινωνικο-πολιτικών στοιχείων. Το ΚΠΕ διοικείται από πενταμελή επιτροπή που απαρτίζεται από 4 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έναν διδάκτορα του Τμήματος. Με το Κέντρο συνεργάζονται (εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος) και ένας σημαντικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το ΚΠΕ συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), την European Social Survey (ESS) και το CouncilofEuropeanSocialScienceDataArchives(CESSDA). Ο σκοπός των συνεργασιών είναι η αξιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας Κοινωνικών Δεδομένων του ΕΚΚΕ καθώς και των αντίστοιχων Τραπεζών Κοινωνικών δεδομένων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Προς υλοποίηση του σκοπού αυτού το ΚΠΕ διοργάνωσε σεμινάριο με τίτλο SOCIALDATANET από το οποίο προέκυψαν ενδιαφέρουσες εργασίες και χρήσιμοι πίνακες που αναφέρονται σε μεταβλητές σχετικές με την πολιτική συμπεριφορά και ορισμένες κοινωνικές τάσεις στην Ελλάδα.

Η συνεργασία του ΚΠΕ με το ΕΚΚΕ και το CESSDA συνεχίζεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA_RI από το 2010 έως σήμερα. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος διοργανώθηκε από το ΚΠΕ τον Οκτώβριο του 2010 ημερίδα με τίτλο, Οργανώνοντας ένα Εθνικό Σύστημα Τεκμηρίωσης των Εμπειρικών Κοινωνικών Ερευνών. Επίσης, το ΚΠΕ έχει οργανώσει το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “Η Θέση της Ελλάδας στο Σημερινό Κόσμο. Συγκριτικοί δείκτες στα πεδία: Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική, Ανθρώπινο Δυναμικό. Το πρόγραμμα είχε στόχο τη συγκέντρωση βασικών δεικτών από διεθνείς οργανισμούς έτσι ώστε να διαπιστωθεί η συνύπαρξη στην περίπτωση της Ελλάδας στοιχείων που ευνοούν την προοπτική του εκσυγχρονισμού και στοιχείων που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς αυτήν. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε το 2010. (αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα δεδομένα του προγράμματος στο http://elladadeiktes.blogspot.gr/)